Khảo sát Đánh giá Năng lực Cạnh tranh Cấp Huyện và Sở, ngành (DDCI) Lai Châu được tiến hàng năm. Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng và  tích cực tham gia của các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn!

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm