Khảo sát Đánh giá Năng lực Cạnh tranh Cấp Huyện và Sở, ngành (DDCI) Lai Châu năm 2022 sẽ được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng và  tích cực tham gia của các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành